top of page
Work Desk

ALGEMENE DISCLAIMER & AUTEURSRECHT

ALGEMENE DISCLAIMER


PARAGON vertegenwoordigt of onderschrijft niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie, inhoud of advertenties (gezamenlijk de "Materialen") die zijn opgenomen op, gedistribueerd via of gelinkt, gedownload of toegankelijk via een van de services op deze website site (de "Service"), noch de kwaliteit van producten, informatie of andere materialen die door u worden weergegeven, gekocht of verkregen als gevolg van een advertentie of enige andere informatie of aanbieding in of in verband met de Service (de " producten"). U erkent hierbij dat het vertrouwen op Materialen op eigen risico is. PARAGON behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, verbeteringen aan te brengen aan, of fouten of weglatingen te corrigeren in enig deel van de Service of de Materialen.

DE SERVICE EN DE MATERIALEN WORDEN GELEVERD DOOR PARAGON OP "AS IS"-BASIS, EN PARAGON WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF MATERIALEN EN PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL ZAL PARAGON AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SERVICE, DE MATERIALEN EN DE PRODUCTEN.

PARAGON doet geen uitspraken met betrekking tot enige poging om de inhoud van sites die aan deze site zijn gekoppeld of de Materialen te herzien, en daarom is PARAGON niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal op sites die in de directory staan vermeld of in de Materialen. PARAGON respecteert de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen.

PARAGON kan, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts beëindigen van gebruikers die dergelijke rechten van anderen schenden of anderszins schenden.

PARAGON - AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN


© Copyright 1999 - 2021 Paragon Corporate Identity Support BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in welke vorm of voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van PARAGON BV. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door PARAGON BV en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten eigen softwarecomponenten van andere softwareleveranciers.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint®, Microsoft® .NET en SQL Server® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

IBM®, DB2®, AS/400®, Informix zijn handelsmerken van IBM Corporation in de VS en/of andere landen.

Adobe® en Acrobat® zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Corporation

ORACLE® is een gedeponeerd handelsmerk van ORACLE Corporation.

UNIX®, X/Open®, OSF/1® en Motif® zijn gedeponeerde handelsmerken van de Open Group.

Citrix®, het Citrix-logo, ICA®, MetaFrame®, WinFrame® en andere Citrix-productnamen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn handelsmerken van Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVASCRIPT® is een gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc., dat onder licentie wordt gebruikt voor technologie die is uitgevonden en geïmplementeerd door Netscape.

Paragon Corporate Identity Support, myCI, myCI.com, MarketingOne en andere PARAGON-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals hun respectieve logo's, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PARAGON BV in Nederland en in verschillende andere landen over de hele wereld. Alle andere genoemde product- en servicenamen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

bottom of page